Vispārīgie noteikumi

1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem StuffSale SIA pārdod preces, kas izvietotas interneta veikalā vietnē www.shopi.lv (turpmāk – Interneta veikals). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesība uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu. Ja preču pirkuma līgums (pasūtījums) tiek noslēgts Interneta veikalā, starp StuffSale SIA un pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības, kas izriet no distances līguma, piemērojamas pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziskām personām).

2. Reģistrējoties Interneta veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā StuffSale ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu.

Cena un norēķinu kārtība

3. Interneta veikalā visas preču piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

4. Papildu preces cenai pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādesncenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt StuffSale izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās.

5. Samaksu par preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var veikt izmantojot bankas pārskaitījumu uz StuffSale SIA norādīto bankas kontu, veicot apmaksu izmantojot bankas karti vai PayPal apmaksas sistēmu.

6. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums). Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts StuffSale SIA bankas kontā.

Preces pasūtīšana un piegāde

8. Lai veiktu preces pirkumu, pircējs, kas ir vai nav reģistrējies Interneta veikalā un piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu Interneta veikala vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma akcepts ietver pircēja pienākumu veikt samaksu. StuffSale pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.

9. Preces piegāde pircējam tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas.

10. Preces piegāde, atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu, tiek veikta ar Omniva kurjeru uz pircēja norādīto pakomātu Latvijas Republikā, 2-4 darba dienu laikā no StuffSale paziņojuma par preces gatavību piegādei.

11. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pastu un/vai mobilā telefona numuru, lai vienotos ar preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.

12. Preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums – par izpildītu, ja prece tiek piegādāta ar Omniva kurjeru, pircēja norādītā pakomāta adresē.

13. StuffSale vienpusēji atkāpjas no pasūtījuma izpildes, izņemot, ja puses vienojas citādi, ja preces piegāde nevar tikt veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam piegādes veidam šajos Noteikumus noteiktajā termiņā un kārtībā pircēja vainas vai no tā atkarīgu apstākļu dēļ, tas ir, pircējs šajos Noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis preces norādītajā Omniva pakomātā.

14. Ja StuffSale vienpusēji atkāpjas no pirkuma, tas 30 dienu laikā no pircēja iesnieguma saņemšanas dienas, pirms tam saskaņojot atmaksas apmēru ar pircēju, atmaksā pircējam no tā saņemto pirkuma maksu, ja tāda veikta, šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos ieturot no tās izdevumus par piegādes pakalpojumiem piegādes cenas apmērā, ja saskaņā ar pasūtījumu veicama piegāde ar kurjeru. Iesniegums naudas atmaksai iesniedzams ne vēlāk kā gada laikā no pirkuma dienas, un pēc šī termiņa notecējuma pircējs zaudē tiesības prasīt atmaksu.

Preces lietošana un kvalitāte

15. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. StuffSale kopā ar preci nodod pircējam visu StuffSale rīcībā esošo preces tehnisko un kvalitāti apliecinošo dokumentāciju.

16. StuffSale garantē pārdodamās preces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Preces attēlojums Interneta veikalā ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā. StuffSale negarantē preces atbilstību jebkādām pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.

17.Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām. StuffSale saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā.

Pušu saistības un citi noteikumi

18. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta info@shopi.lv StuffSale e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (dienu) laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

19. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), ir tiesības atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Atteikuma tiesības:

20. Pircejam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

21. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

22. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “StuffSale”, e-pasta adrese: info@shopi.lv par lēmumu atteikties no šā līguma

23. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

24. Pircējam būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas:

24.1 izdevumus par preces piegādi

24.2 preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas

24.3 preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai

24.4 ja pircējs neizņem sūtījumu no pakomāta noteiktā laikā, tad pārdevējs papildus var ieturēt atpaķaļsūtīšanas maksu 2.88 EUR

25. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

26. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 26. punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā apakšveļa, peldkostīmi, zeķes, el.zobu birste, depilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;

prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;

Konfidencialitāte

27. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bāzu un statistikas veidošanai, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. StuffSale SIA ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredītvēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs.

28. Reģistrējoties vai veicot pirkumus Interneta veikalā pircējs piekrīt saņemt StuffSale SIA komerciālus paziņojumus uz pircēja norādīto e-pasta adresi un sms uz mobilā telefona numuru. Lai atteiktos no komerciālu paziņojumu saņemšanas, pircējs var izmantot attiecīgo saiti Interneta veikala vietnē.

29. Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīktdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt lietot sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem.

30. StuffSale SIA saziņai ar pircēju izmanto reģistrējoties pircēja norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem.

31. Apmeklējot Interneta veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrītat šim Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas šiem Noteikumiem. StuffSale SIA ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem.

32. StuffSale SIA Interneta veikala kontaktinformācija: e-pasta adrese – info@shopi.lv. Tālrunis: +371 28287259